blue piramide

Afwezigheid

Ziekmelden

Schoolverzuim

Wij registreren afwezigheid in het leerlingvolgsysteem als een leerling een (deel van de) schooldag niet aanwezig is, met de reden van afwezigheid. Regelmatig en ongeoorloofd verzuim melden wij bij afdeling leerplichtzaken van de gemeente waar de leerling woont. Als een leerling tien dagen aaneengesloten afwezig is, melden we dat bij de afdeling leerplichtzaken. We verzoeken u dringend om afspraken voor bezoek aan huisarts, tandarts of ziekenhuis zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken.

Verlof en vrijstelling

Een leerplichtige leerling mag niet thuisblijven buiten de schoolvakanties en vrije dagen. In bepaalde gevallen kan verlof of vrijstelling aangevraagd worden: 

  • Leeftijd (voor kinderen van 5 jaar zijn extra vrijstellingsmogelijkheden).
  • Gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of verhuizing).
  • Levensovertuiging.
  • Extra vakantie. In uitzonderingsgevallen kan de school toestemming geven voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties.
  • Ziekte.

Ouders dienen een verzoek voor verlof of vrijstelling schriftelijk in bij de directie. Voor maximaal tien dagen per jaar beslist de (locatie)directeur, andere verzoeken beoordeelt de leerplichtambtenaar. Uitgebreide informatie over verlof en vrijstelling vindt u in het ‘Protocol schoolverzuim so en vso (PDF)’. Op verzoek van ouders kan een leerling vrijstelling krijgen voor het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. De gronden voor vrijstelling worden door of namens het bevoegd gezag bepaald.