blue piramide

Onderwijsaanbod

Ons onderwijs

SO De Piramide werkt met reguliere basisschoolmethodes. Wij passen indien nodig het tempo en de manier van aanbieden aan en zetten hulpmiddelen in. Zo komen we tegemoet aan de indivuele ondersteuningsvraag van onze leerlingen. Onderstaand enkele voorbeelden van methoden die wij gebruiken.

Rekenen: Pluspunt 4
Taal: Taal Actief
Wereldoriëntatie: De digitale methode Blink studio
Engels: Groove me
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip


Ondersteuning in de klas

SO De Piramide geeft leerlingen extra begeleiding bij voorkeur in de klas. Wanneer nodig is het mogelijk dat leerlingen individuele ondersteuning buiten de groep.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Ons SOP is op onze website terug te vinden bij de publicaties. De ondersteuning wordt geboden in samenwerking met de Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. SO De Piramide maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH - Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg), maar werkt ook met andere verbanden samen. Wilt u meer informatie over onze ondersteuning, lees dan ons SOP, onze Schoolgids of ga naar de website van SPPOH: www.sppoh.nl 

Onderbouw

Groepen 1 en 2
Onze kleutergroepen zijn heterogene groepen, waar jongste en oudste kleuters samen spelen en samen leren. Voor de taalontwikkeling werken wij onder andere met de methode ‘Fonemisch bewustzijn’. De lesstof en spelvormen bieden we thematisch aan. Spel is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. In het dagprogramma zit dus veel tijd om in de verschillende hoeken te spelen.  Wij besteden veel aandacht aan de woordenschatontwikkeling. SO De Piramide werkt daarin samen met de logopedisten van Basalt Kinderrevalidatie. Voor de rekenontwikkeling werken wij onder andere met de methode Gecijferd Bewustzijn.

Groep 3
In groep 3 werken wij met de aanvankelijk leesmethode Lijn 3 en met Pluspunt. We ondersteunen de lesstof zoveel mogelijk met concreet materiaal. Daarnaast werken en oefenen we veel in spelvormen met de leerlingen. Het aanleren om letters te lezen en te schrijven zijn hele belangrijke vaardigheden in deze groep. Bij het aanleren van de letters zetten wij alle zintuigen in.  Zo leren de kinderen het lettergebaar, het letterversje, de letter wordt gevoeld, geschreven in scheerschuim, in vogelzand op een krijtbord en ga zo maar door.  Wereldoriëntatie bieden we op SO De Piramide thematisch aan.

So smart lessen
SO De Piramide heeft het programma ‘so smart’ samengesteld. Hiermee kunnen leerlingen in de onderbouw op een speelse manier en met bewegingsvormen werken aan de Executieve functies en Leerstof Overstijgende doelen, ook wel LGO-doelen genoemd. Onze leerkracht bewegingsonderwijs geeft de lessen in modules, in overleg met de klassenleiding.

Zij oefenen daar met opdrachten onder andere:

  • Lichaamsbesef
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Praktische redzaamheid

Juist voor onze leerlingen is het belangrijk extra aandacht aan deze vaardigheden te besteden. Deze vaardigheden zijn nodig voor de rekenontwikkeling, taalontwikkeling  en zelfredzaamheid van onze leerlingen. Ook leren zij leren. Dus hoe word je vaardig in leren.

Midden- en bovenbouw

Niveaugroepen
Voor rekenen, taal en begrijpend lezen hebben we de leerlingen in de midden- en bovenbouw  ingedeeld in groepsdoorbrekende kleinere niveaugroepen. Ook zijn er leerlingen die met een aangepast individueel programma werken. Zo’n individueel programma stellen we in overleg met de intern begeleider samen.

Protectieve eigenschappen ontwikkelen
Wij focussen op de stimulerende factoren van de leerlingen. Enkele voorbeelden van stimulerende eigenschappen zijn: intelligentie, een rustig temperament, neiging tot autonomie en een positief zelfbeeld. We kijken naar de eigenschappen van de leerling en bouwen daarop voort. Wij besteden veel aandacht aan onder andere zelfredzaamheid, taakgerichtheid, het leren plannen, organiseren van de werkplek en taken. We werken hierin vaak samen met Basalt Revalidatie. In de midden- en bovenbouwgroepen werken veel leerlingen met een laptop aan hun eigen tafel of in de tussenruimtes.  

Ontdek het Orkest
Om de muzikale talenten van onze leerlingen te ontwikkelen, doen wij al een aantal jaar mee met ‘Ontdek Het Orkest’. Dat is een muziektraject in samenwerking met het Residentie Orkest en KOO (voorheen Koorenhuis) voor de midden- en bovenbouwgroepen. Het traject is geweldig en op maat gemaakt voor De Piramide. De leerlingen maken kennis met snaar-, blaas- en slaginstrumenten via introductielessen door vakdocenten van het Koo en musici van het Residentie Orkest. De groepsleraar geeft met behulp van een leskist lessen over de geïntroduceerde muziekinstrumenten. Samen muziek maken is een leuk onderdeel.

Bewegingsonderwijs
Onze leerlingen hebben twee keer per week een les bewegingsonderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs werken wij aan de verschillende leerlijnen binnen het bewegingsonderwijs. We passen die leerlijnen aan op het niveau van de leerling. Hierdoor verbeteren leerlingen hun motorische vaardigheden, vergroten hun ruimtelijk inzicht en ontwikkelen sociale vaardigheden.

Meer weten over het lesaanbod op SO De Piramide? Neem contact met ons op.